• تبلیغات یزد | طراحی سایت یزد | چاپ یزد | بیلبورد یزد | طراحی گرافیک یزد

طـراحی و تدوین کـمپین تبلیغاتی

بـرای هـر هـدف …

كمپین تبلیغاتی به مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغـاتی برنـامـه‌ریزی شـده، و هدفمنـد گفته می شـود که در راستای اهـداف شـرکت بـرنامه ریزی و راهبردی می شود. کمپیــن تبلیـغـاتی بـرای رسیــدن به اهـداف مختلفی برای برند تدوین می شود که می تواند رویکرد معرفی ، یادآوری ، فروش و یا بازاریابی و یـا هـر مقصـود دیـگری داشتـه باشـد. در کل کمپین به یک سری برنامه ی جامع تبلیغاتی گفته می شود که مسیر راه به سمت هدف و استراتژی تعیین شده برای مدیران مجموعه را تعیین می کند و می گوید که چطور و چگونه برند را به بازار هدف خود معرفی کنند.

برخی از مراحل طراحی و تدوین کمپین تبلیغاتی :

۱.تعیین اهداف تبلیغاتی
۲.تعیین اهداف بازاریابی
۳.بودجـه بنـدی کمپین
۴.انتخاب راهکارهای ارتباط موثر
۵.تعیین و نظارت دقیق بر اجرای کمپین های تبلیغـاتی ( ایده و سنـاریـو ، طـراحـی گرافیـک، جلوه های ویژه و . . . )
۶.برنامه ریزی های رسانه ای

كمپین تبلیغاتی به مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغـاتی برنـامـه‌ریزی شـده، و هدفمنـد گفته می شـود که در راستای اهـداف شـرکت بـرنامه ریزی و راهبردی می شود. کمپیــن تبلیـغـاتی بـرای رسیــدن به اهـداف مختلفی برای برند تدوین می شود که می تواند رویکرد معرفی ، یادآوری ، فروش و یا بازاریابی و یـا هـر مقصـود دیـگری داشتـه باشـد. در کل کمپین به یک سری برنامه ی جامع تبلیغاتی گفته می شود که مسیر راه به سمت هدف و استراتژی تعیین شده برای مدیران مجموعه را تعیین می کند و می گوید که چطور و چگونه برند را به بازار هدف خود معرفی کنند.

برخی از مراحل طراحی و تدوین کمپین تبلیغاتی :

۱.تعیین اهداف تبلیغاتی
۲.تعیین اهداف بازاریابی
۳.بودجـه بنـدی کمپین
۴.انتخاب راهکارهای ارتباط موثر
۵.تعیین و نظارت دقیق بر اجرای کمپین ها
۶.برنامه ریزی های رسانه ای